To view this page in English, please click here

האירוע

ב-17 בפברואר 2021, אותרה דליפת נפט לאורך קו החוף של ישראל. מקור הדליפה לא זוהה. הדליפה פגעה בקו החוף של הים התיכון וגרמה לנזקי זיהום לאורך החוף. לצפייה בתחקיר המלא של האירוע לחצו כאן

פיצוי וניהול תביעות

קרנות IOPC תשלמנה פיצוי לנפגעים מנזקי זיהום הנפט במדינה חברה, אשר אין ביכולתם לקבל פיצוי מלא בגין נזקי הזיהום מבעל הספינה. התובעים יכולים להיות אנשים פרטיים, שותפויות, חברות, ארגונים פרטיים או גופים ציבוריים, לרבות מדינות או רשויות מקומיות. מכיוון שמבקרה זה הספינה אשר גרמה לדליפה לא זוהתה מעולם, קרנות IOPC תנהלנה את התביעות ותשלמנה את הפיצויים בגין ההפסדים מלכתחילה.

מי יכול לתבוע?

קבילות התביעות לפיצוי

על מנת להיות זכאים לפיצוי, נזקי הזיהום חייבים לבוא לידי ביטוי בהפסד כספי מעשי וניתן לכימות. על התובעים להיות מסוגלים להציג את סכום ההפסד אשר נגרם להם באמצעות המצאת רשומות חשבונאיות או ראיות מתאימות אחרות.

עבור אירוע זה ניתן להוריד טופסי תביעה ספציפיים עבור כל אחד מסוגי התביעות הבאים:

אומדן התביעות יתבצע עפ”י קריטריונים אשר נקבעו ע”י הממשלות של המדינות החברות. קריטריונים אלה מפורטים במדריך התביעות של הקרן משנת 1992, המהווה מדריך פרקטי בדבר אופן הגשת תביעות לפיצויים. בנוסף ניתן למצוא הנחיות ספציפיות עבור כל ענף באנגלית, בצרפתית ובספרדית באזור הפרסומים.

פרטים ליצירת קשר עבור תובעים

על מנת להקל על הליך הגשת התביעות בגין אירועי זה, מפעילות קרנות IOPC אנשי קשר דוברי עברית בחיפה. בנוסף נשכרו שירותיו של צוות של מומחים לתביעות וכל המסמכים הרלוונטיים יסופקו באנגלית ובעברית.

יש להפנות כל התכתבות או שאלה לאנשי הקשר המצוינים להלן.

עו”ד ניר ניסנצויג או מר שמעון זיו

מ. דיזנגוף ושות’ נציגי P&I בע”מ

חיפה
טלפון: 04-8673715
פקס: 04-8678796

Inc.israel@iopcfundsclaims.org

כיצד להגיש תביעה

התביעות תוגשנה ישירות לקרנות IOPC בלונדון או באמצעות אנשי הקשר בכתובת לעיל.

על התובעים להגיש את תביעותיהם בכתב (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) באמצעות טופסי התביעות הספציפיים אשר יסופקו ע”י אנשי הקשר. על התביעות לכלול מידע מספיק ומסמכים תומכים אשר יאפשרו לאמוד את הנזק. יש לאמת כל סעיף בתביעה באמצעות חשבוניות או מסמכים רלוונטיים אחר, כגון גיליונות עבודה, הערות שוליים, חשבונות ותצלומים. התובעים אחראים להגיש ראיות התומכות בתביעותיהם. חשוב כי המסמכים יהיו מלאים ומדויקים. ניתן למצוא מדריך קצר בשלבים בעברית כאן.

מתי להגיש תביעה

יש להגיש את התביעות בהקדם האפשרי, ובכל מקרה לא יאוחר משלוש שנים לאחר מועד התרחשות הנזק.

מידע נוסף

 למידע נוסף נא פנו ישירות לקרנות IOPC.